Mini PC Speakers D-05A

Mini Pc Speakers D-05A

View More

රු690.00

සියලුම මිළ ගනන් ඉහල ගොස් ඇති බැවින් 0774515338 / 0717323338 දුරකථන අංක අමතා මිළ ගණන් විමසා ඇනවුම් කරන්න. ස්තුති.

Out of stock

Compare

Product Description

 • Compact design, easy to place, optimal configuration for laptops.
 • 3.5mm 2-channel audio input interface for linking computer / MP4 audio to speakers for playback.
 • 2.0 dual channel, 3W 4Ω full range speaker, the sound is more round and bright. – Rear switch to adjust the volume, convenient and fast.
 • The first rear bass vent for a perfect bass.
 • Direct power supply via USB, convenient and practical to improve product reliability.
 • Ultra-thick bubble pad for safe transportation.
 • Output: 5W
 • Frequency: 90Hz~20KHz
 • Power: USB / DC 5V=600mA
 • Impedance: 4Ω
 • Color: Orange
 • Channel: 2.0
 • Separation: >=40dB
 • Sensitivity: >=70dB 
 • SNR: >=65dB 
 • Distortion: ≤ 0.3%
 • Material: Plastic

MP3 Format: MP3 / WAV

Weight0.5 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mini PC Speakers D-05A”