Wi-Fi Range Extender

Wi-Fi Range Extender

View More

රු6,390.00

සියලුම මිළ ගනන් ඉහල ගොස් ඇති බැවින් 0774515338 / 0717323338 දුරකථන අංක අමතා මිළ ගණන් විමසා ඇනවුම් කරන්න. ස්තුති.

Out of stock

Compare

Product Description

 • Plug Type EU, UK, US
 • Interface 1 * 10/100M Ethernet Port (RJ45)
 • Button RE (Range Extender) Button, Reset Button
 • Power Consumption About 3W
 • Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
 • Antenna 2 * internal
 • System Requirements Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
 • Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 • Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

 

 • Range Extender mode boosts wireless signal to previously unreachable or hard-to-wire areas flawlessly
 • Miniature size and wall-mounted design make it easy to deploy and move flexibly
 • Easily expand wireless coverage at a push of Range Extender button
 • Ethernet port allows the Extender to function as a wireless adapter to connect wired devices
 • Tether App allows easy access and management using any mobile device
 • LED Control function includes a Night Mode for peaceful sleep
Weight0.8 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wi-Fi Range Extender”