Seagate 2TB Hard Disk

Seagate 2TB Hard Disk

View More

රු12,500.00

සියලුම මිළ ගනන් ඉහල ගොස් ඇති බැවින් 0774515338 / 0717323338 දුරකථන අංක අමතා මිළ ගණන් විමසා ඇනවුම් කරන්න. ස්තුති.

Out of stock

Compare

Product Description

 • Ultra-slim and lightweight design
 • Store and transfer images, music, documents, games, and more
 • USB powered
 • Fast data transfer with High-Speed connectivity

 

 • Brand: Seagate
 • Type: Surveillance Specialised HDD
 • Model:  ST1000VX003
 • Capacity: 2TB 
 • Form Factor: 3.5 inch
 • Hardware Interface: SATA 6Gb/s
 • Spinning Speed: 5900 RPM
 • Cache Memory: 64MB
Weight1 kg
Dimensions13 × 4 × 16 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “Seagate 2TB Hard Disk”